-- advertisement --

เร่งทำยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัด

“ประจิน”ลั่นดูแลไม่ให้ตกหล่น-เร่งทำยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัด คาดทุกร่างแล้วเสร็จพ.ย.นี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ก.พ.ป.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ว่า การดูแลเด็กปฐมวัยจะต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งต้องดูว่ากระทรวงใดบ้างที่เกี่ยวข้องและต้องเข้ามารับผิดชอบอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้ดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนเรื่องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ต้องปรับให้มีความเป็นสากลให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งต้องนำมาตรฐานอาเซียนมาพิจารณาร่วมด้วย อีกทั้งต้องดูด้วยว่ายังมีเด็กปฐมวัยกลุ่มไหนบ้างที่ยังเข้าไม่ถึงบริการภาครัฐ กลุ่มไหนยังไม่ได้รับการดูแล เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปดูแล ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน แต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้รับไปดำเนินการล่วงหน้าแล้ว

“คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อลงมาช่วยดูแลเด็กปฐมวัย และการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ก็มีคณะกรรมการจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันทั้งระบบ เพื่อให้การดูแลเด็กเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการ และพิจารณาถึงส่วนที่จะขยายขอบเขตการดูแล โดยเราจะพยายามเก็บตกให้หมดทั้งเด็กที่มีความเป็นเลิศซึ่งจะต้องสนับสนุนให้เขาบรรลุเป้าหมาย ส่วนเด็กด้อยโอกาส เด็กที่ถูกพ่อ-แม่ทอดทิ้ง หรืออาจจะมีปัญหาทางร่างกาย หรือสมอง เราก็ต้องดูแลเช่นกัน จะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม

ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว เหลือแต่เพียงการเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานการศึกษาของไทย มาตรฐานอาเซียน โดยต้องดูให้ครอบคลุมทุกมิติ อะไรที่เป็นประเด็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือมีกฎหมายอะไรที่จะเข้ามาช่วยดูแลให้ครอบคลุมต้องเร่งดำเนินการ ทั้งบริบทด้านการศึกษา ด้านการคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้ คาดว่าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการต่างๆ จะเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้”รองนายกฯ กล่าว

-- advertisement --