“เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ” มอบนโยบายและมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือขอนแก่น

ADVERTISEMENT

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564, 21.42 น.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบนโยบายการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมมอบบ้านพักวิทยากรลูกเสือขอนแก่นเพื่อเป็นที่พักสำหรับวิทยากรลูกเสือ ครู อาจารย์ ที่นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักแรม หรือผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือในการอบรม สัมมนาอื่นๆ