-- advertisement --

เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม 1 ตุลานี้

กศจ.เดินหน้าจัดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23 มี.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามองค์ประกอบใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายอาวุธ วรรณวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมอบอำนาจให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ที่กำลังจะมีขึ้นต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของประธานอนุกรรมการ กรณีที่มิได้แต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. และของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ศธ.ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ พ.ศ.2560

รวมทั้งเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเลื่อนครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เม.ย.60 นี้ ใช้กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมไปก่อน

ส่วนการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น จะเริ่มใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปในวันที่ 1 ต.ค.60

-- advertisement --