-- advertisement --

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.45 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม. นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและครอบครัว โดยมีการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆ จำนวน 100 ชุด อีกทั้ง กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีพาน้อง 30 คน ช็อปห้างสรรพสินค้า ณ  โลตัส สาขาพระราม 1 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่งทั่วประเทศ จะดำเนินโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ สิ่งของ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

นายอนันต์ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และเด็กได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ ส่งผลให้บางครอบครัวเลือกที่จะให้เด็กออกจากการศึกษา เพื่อมาทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสา หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจในระดับพื้นที่ ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงของใช้ที่จำเป็น ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม โดยเด็กจะได้รับสิ่งของที่ตรงความต้องการ และช่วยให้เด็กไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้กับเด็กโดยตรง ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ จะสามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางในวัยเรียน อายุระหว่าง 2 – 18 ปี ที่อาจเป็นเด็กเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา โดยมีเด็กจากข้อมูลระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – logbook) เด็กจากระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) เด็กจากการติดตามเด็กแรกเกิดที่อายุเกิน 6 ปี และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,072 คน ทั่วประเทศ ซึ่งเด็กจะได้รับอุปกรณ์ สิ่งของ หรือทุนการศึกษาที่จำเป็นต่อการศึกษา สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 

#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #เปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียน #พม #เด็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

-- advertisement --