-- advertisement --

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

title

รมช.ศธ. เปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานต่อแนวคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สานต่อแนวคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย”

วันนี้ (10 ม.ค. 67) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะวิทยากร คณะรุ่นพี่ศิษย์เก่าสภานักเรียน คณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน รวมทั้งสิ้น 222 คน ร่วมในพิธี . โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมรับชมการแสดงโขน ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” . นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ซึ่งการดำเนินงานโครงการสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนไทย ได้รับการปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะเด็กและเยาวชนเป็นความหวังในการดำรงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาอารยประเทศ “เรามีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติในการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง จึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ตามหลักวิถีประชาธิปไตย คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล” นายสุรศักดิ์ฯ กล่าว “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ ขออำอวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็ง มีจิตใจที่งดงาม มีสมองที่เสื่อมแล้ว เป็นคนเก่งคนดีสามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข ตระหนักในสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป” นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม . ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า “สภานักเรียนเป็นกลไกที่สำคัญที่มีบทบาท มีความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนและเป็นกลไกนำเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ที่จะสะท้อนสู่ระดับกระทรวง ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้สภานักเรียนมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ถึงขั้นคิดว่า ทำยังไงให้สภานักเรียนซึ่งปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนของเขาเองอยู่แล้ว จะสามารถมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการในระดับกระทรวง ระดับประเทศ หรือมีการทำให้สภานักเรียนมีบทบาทเพิ่มเติมอย่างไร” “การคาดหวังในวันนี้ อยากให้น้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมขยายผลไปสู่เพื่อน ๆ ไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่น้อง ๆ ได้เป็นตัวแทนมา แน่นอนว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบการปกครองที่เราจะต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน” นายสุรศักดิ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย . ด้านนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไก กระบวนการดำเนินงานของสภานักเรียนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน ด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้ระเบียบ กฎ กติกา เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข . “สำหรับปี 2567 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 78 คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน จำนวน 78 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร คณะวิทยากร คณะทำงาน และรุ่นพี่ศิษย์เก่าสภานักเรียน จำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้น 222 คน มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2. การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น รวมทั้งกฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ 3. ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล 4. ประวัติศาสตร์กับความรุ่งเรืองในยุคปัจจุบัน และ 5. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยจะมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 นี้” นายธีร์ฯ กล่าวเพิ่มเติม ///

-- advertisement --