-- advertisement --

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.พล.ต.อ.เอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จ.สุราษฎร์ธานี นโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของตนต้องการให้เกิดการขับเคลื่อเพื่อจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เช่น การลดภาระงานครู การจัดหาอุปกรณ์การสอน 1 ครู 1 แท็บเล็ต โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ เป็นต้น  ซึ่งตนได้ฝากให้ผู้บริหารอาชีวะทุกคนจับมือทำงานไปด้วยกัน ไม่เพียงงานด้านวิชาการเท่านั้น แต่ฝากให้เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แตกต่างหลากหลาย มุมมองความคิด ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ขอให้ทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา พร้อมนำนโยบายด้านการศึกษาไปทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action plan) และมุ่งมั่นทำงานต่อไป ไม่มีตนพวกท่านทำงานได้ แต่เมื่อมีตนและทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ทุกอย่างต้องดีขึ้น เพราะพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการเรียนอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพ เรียนจากการปฏิบัติจริง เมื่อจบแล้วมีงานทำ เช่นตนที่ได้มีโอกาสเรียนอาชีวศึกษา ทำให้ได้เรียนจากการปฏิบัติจริง ส่งผลดีต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอให้ชาวอาชีวศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาทั้ง 10 ข้อ ซึ่งตนก็จะร่วมทำงานกับทุกคนอย่างเต็มที่เช่นกัน

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าวว่า สอศ. จัดการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาของรัฐ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จ การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และเสนอความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรับทราบนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-- advertisement --