-- advertisement --

แต่งตั้ง ผู้บริหารกศน. ป้ายแดง 119 ราย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53, มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวม 3 ฉบับดังนี้

ฉบับแรก คำสั่งเลขที่ 164/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย 1. นายคเชนทร์ มะโนใจ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 2. นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 3. นายธนากร ดอนเหนือ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ และ 4. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

คำสั่งที่ 166/2561 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ จำนวน 110 ราย ดังนี้ 1.ว่าที่ ร.ต.สังคม สันติภพ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ (รอง ผอ.ศฝช.สุรินทร์) 2. นางนงลักณ์ พร้อมจะบก เป็น รอง ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 3. นายสุทธิพงศ์ เสริมสุข เป็น รอง ผอ.ศฝช.เชียงราย 4. น.ส.ณัฐทินี ศรประสิทธิ์ เป็น รอง ผอ.ศฝช.ปัตตานี 5. นายสมพารน์ แน่นอุดร เป็น รอง ผอ.ศฝช.มุกดาหาร 6. น.ส.ณัฐภัสสร แดงมณี เป็น รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง 7. น.ส.เรืองวิไล เรืองศรี เป็น รอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง (ศว.ตรัง) 8. น.ส.บุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ เป็น รอง ผอ.ศฝช.สระแก้ว 9. นายรัฐวัฒ นุธรรม เป็น ผอ.กศน.อำเภอปง จ.พะเยา 10. น.ส.วาสนา พรหมบางญวน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอ

11. นายประภาส โป้แล เป็น ผอ.กศน.อำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 12. นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ 13. นางคำนึง อุยตระกูล เป็น ผอ.กศน.อำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท 14. น.ส.วิมล เล็กสูงเนิน เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี 15. นางชัญญาภัค กิ่งแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสำโรง จ.สุโขทัย 16. น.ส.บุสรา นิลเต๊ะ เป็น ผอ.กศน.เขตบางบอน กทม. 17. นายบุญรอด แสงสว่าง เป็น ผอ.กศน.อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 18. นายปริญญา ปิยชนานันทน์ เป็น ผอ.กศน.เขตบางเขน กทม. 19. น.ส.สุจิตรา พิพัฒน์สำราญ เป็น ผอ.กศน.อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 20. นางสำลี ธราวุธ เป็น ผอ.กศน.อำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

21. นายวีระพันธ์ สุทธิเพชร เป็น ผอ.กศน.อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง 22. นายภาสกร เมิดจันทึก เป็น ผอ.กศน.อำเภอบัวเชด จ.สุรินทร์ 23. นางกัลยาณี ปานงาม เป็น ผอ.กศน.อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว 24. น.ส.มนทญา มีจันทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 25. นางภัทราพร ศรีพลอย เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 26. นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช 27. นางรัชนี คงฤทธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 28. นางไพลิน หยดย้อย เป็น ผอ.กศน.อำเภอทับปุด จ.พังงา 29. นางธนัญชกร ดวงดี เป็น ผอ.กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 30. น.ส.กนกพรรณ ชลสินธุ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอปากชม จ.เลย

31. นางรำไพ ผ่อนจตุรัส เป็น ผอ.กศน.อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 32. นางคำหล้า พันหนองหว้า เป็น ผอ.กศน.อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ 33.นางริสา วัฒนะรัตน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย 34. น.ส.ชลดา อัมภรัตน์ เป็น ผอ.กศน.เขตสะพานสูง กทม. 35. นายปกรณ์ คามวัลย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าลี่ จ.เลย 36. นายพงษ์ธวัช ตั้งฑีฆะรักษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี 37. น.ส.พิมพิกุล บุญส่ง เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 38. น.ส.นันทยา มากเจริญ เป็น ผอ.กศน.เขตยานนาวา กทม. 39. นางปวิณา การะเกษ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 40. นางพัทธนันท์ ด่อนดี เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย

41. น.ส.ชนิสรา พรมชัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง 42. นางภารดี อารีสนั่น เป็น ผอ.กศน.อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร 43. นางปัทมา เวียงอินทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอกุดบาก จ.สกลนคร 44. นายนาวี แก้วประไพ เป็น ผอ.กศน.เขตดุสิต กทม. 45. นายเสกสรร สงวนนาม เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู 46. นางนงลักษณ์ แก้วนามเมือง เป็น ผอ.กศน.อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 47. น.ส.มุกดา แข็งแรง เป็น ผอ.กศน.อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 48. น.ส.ดรุณี กาบบัว เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 49. นายมนูญ คุณพรม เป็น ผอ.กศน.อำเภอสามง่าม จ.พิจิตร 50. นางจันทนี อินนันชัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง

51. นายสุริยันต์ จุนใจ เป็น ผอ.กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 52. นางณัฏฐณิชา รักษาพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ 53. น.ส.สุวรรณี กอพิทักษ์กุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี 54. น.ส.นันท์นภัสร์ ศรีวิเชียร เป็น ผอ.กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง 55. นางจีรวรรณ หนูแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง จ.สงขลา 56. นางจันทร์ฉาย ทันตา เป็น ผอ.กศน.อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี 57. นางนงลักษณ์ เฉื่อยฉ่ำ เป็น ผอ.กศน.อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 58. นางอัมพวัน ประพงษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน 59. นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 60. น.ส.อรพรรณ พลเยี่ยม เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

61. นางพิศมัย หลงเจริญ เป็น ผอ.กศน.อำเภอสีชัง จ.ชลบุรี 62. ว่าที่ ร.ต.อภิชาต ขันธชัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง 63. น.ส.พันธิภา ประวาสุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 64. น.ส.ชฎาพร ขันติวรพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง 65. น.ส.วรวรรณ จิตรนิยม เป็น ผอ.กศน.อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 66. น.ส.จีระพร เสาเวียง เป็น ผอ.กศน.อำเภอปากพลี จ.นครนายก 67. นางศิริประภา หลงพิมาย เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง 68. นายสมชาย ฟองศักดิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน 69. นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ เป็น ผอ.กศน.อำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 70. นายทวีสิทธิ์ แซมเพชร เป็น ผอ.กศน.อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

71. น.ส.ไซเราะ จะปะกิยา เป็น ผอ.กศน.อำเภอลำทับ จ.กระบี่ 72. น.ส.นพณัฐ แท่นทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาพนม จ.กระบี่ 73. นางจุไรรัตน์ เจริญสุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 74. นางอรลิณ นุศิริหาญ เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 75. น.ส.ศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน 76. นางนฤมล บุตรชานนท์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านตาก จ.ตาก 77. นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 78. นางปราณี ผลาพรม เป็น ผอ.กศน.อำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี 79. นางกิริยาลักษณ์ สงณรงค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง 80. นายไชยพจ ถะเกิงสุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

81. น.ส.ธนทร สาลีพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี 82. น.ส.มาลิตา หลีหยัน เป็น ผอ.กศน.อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา 83. นางพิมพ์วิภา พงษ์เดชาตระกูล เป็น ผอ.กศน.อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร 84. น.ส.ฆฤตชนัญ กาญจนานนท์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอละอุ่น จ.ระนอง 85. น.ส.ดุจเดือน คำวัง เป็น ผอ.กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 86. นางศศิธร ไชยชนะ เป็น ผอ.กศน.เขตสาทร กทม. 87. นายนาวี ต้นแจง เป็น ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี 88. นายรัตนะ สุนทะศักดิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 89. น.ส.วิรชา อินทร์สุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 90. น.ส.ธนาภรณ์ แสงใส เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร

91. นางสมฤทัย ด้ามทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี 92. นายนพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี 93. นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 94. น.ส.ณัฏฐ์พัชร์ สายไทย เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 95. นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 96. นายภาสกร ชมพูบุตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด 97. น.ส.ประเสริฐ ดุลนีย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 98. นางนิ่มอนงค์ ใจโสภาพ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 99. นางบรรณสรณ์ เรืองศิลป์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ่อไร่ จ.ตราด 100. น.ส.กฤตติยา ชรารัตน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

101. นางปราริณา อาษาธง เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 102. นางมาลิสา เขื่อนแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอสามเงา จ.ตาก 103. นางพรวิไล สาระจันทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 104. นางสุพัตรา บุญสนิท เป็น ผอ.กศน.อำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 105. นายสหัส เลิศไกร เป็น ผอ.กศน.อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง 106. นายกำจร หัดไทย เป็น ผอ.กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 107. นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ 108. นายณฤทธิ์ พูนกลาง เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองใหญ่ จ.ตาก 109. นายวิเศษ พลธนะ เป็น ผอ.กศน.อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ และ 110. นายชยาวิชญ์ ธาตุชัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี

คำสั่งที่ 167/2561 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1. นายเปี๊ยก คล้ายนุ่ม เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 2. น.ส.วันจันทร์ เซี่ยงว่อง เป็น ผอ.กศน.อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 3. นายทวิช กันธะคำ เป็น ผอ.กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 4. นางณัฐนันท์ แก้วจรัส เป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะกูด จ.ตราด 5. นางน้ำค้าง สีเดือน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะช้าง จ.ตราด 6. นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก 7. นางรุจิรา ต๊ะวิไชย เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น จ.น่าน 8. นางพนิดา ติยะวัฒน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และ 9. น.ส.วันทนา จะระ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

-- advertisement --