แต่งตั้ง  รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไลอธิการบดีมมสคนใหม่

นายสราวุธ เบญจกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) แจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22ก.พ.62 ได้มีมติเห็นชอบให้นายเทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.62นั้น

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 มีมติเห็นชอบนายประยุกต์ ศรีวิไล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา19 และมาตรา21วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ.2537 จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1พ.ค.62 ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม