-- advertisement --

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มอบนโยบายการศึกษาให้แก่ส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงประกาศข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มีบัญชาขอขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้ความร่วมมือ และช่วยกันขับเคลือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในการปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ ยังมีความคลาดเคลื่อนบางประการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติดังนี้

1.การปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการต่างๆ ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเน้นย้ำในการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไม่สร้างภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น “โครงการสุขาดี มีความสุข” ไม่ต้องผูกผ้าประดับตกแต่งห้องสุขา

2.กำชับในการเดินทางไปตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา หรือการตรวจเยี่ยมให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการ หรือตรวจเยี่ยมดำเนินการอย่างเรียบง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก

3.ให้ควบคุม กำกับ ดูแล และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ป้องกัน ปราบปรามไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา การสอบบรรจุ การแต่งตั้งโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้กำชับหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ดำเนินการตามแนวทาง และนโยบายต่างๆโดยเคร่งครัด และกรณีหากปรากฏว่ามีการกระทำอันใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือมีการแอบอ้างเพื่อรับผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการทางวินัย และตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด และใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาด

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-- advertisement --