-- advertisement --

จ.แพร่ จัดแข่งขันทักษะวิชาการ สามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผอ.รร.พุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.แพร่ เจริญพรว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ สามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 6

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 พระครูวิสิฐวรนารถ รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 พระครูจันทวิริโยภาส รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดแพร่และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดแพร่

โดยนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมโครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต 6

ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการฯ ของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่จัดแสดงภายในงาน พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการแข่งขันตามตารางดังแนบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --