-- advertisement --

แวดวงของเรา I มธ.เปิดสอบ TU STAR#4 & มจพ.รับสมัครอาจารย์

@ มศว จัดอบรมภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ มศว จัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business English สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย.59 ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 16292-4

@ มจพ.เปิดรับสมัครอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย.59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หรือสอบถามที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร.0-3721-7312 หรือกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น6 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ1035

@ มก.รับ ป.โท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) Master of Arts (Cooperative Economics) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เปิดรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาศึกษา 2ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่จำกัดสาขาที่จบระดับปริญญาตรี แต่ G.P.A.ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 สมัครได้ถึงวันที่ 11 ก.ย.59 สอบถามโทร.0-2940-6343, 0-2561-0928 ต่อ 401-402 หรือ

@ ทบทวนความรู้สู่มหา’ลัย#19
“เวทิต โชควัฒนา” กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สหพัฒน์ ได้เดินหน้านโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา ผ่านโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 19 เพื่อต่อยอดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนอย่าเท่าเทียม ด้วยการจัดสอนพร้อมกัน 4 ภาค 4 มหาวิทยาลัย สำหรับเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม เจาะลึกข้อสอบครบทุกวิชา O-NET/GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ โดยระดมอาจารย์และติวเตอร์ชื่อดัง มาแนะแนวเทคนิคเตรียมตัวก่อนสอบ พร้อมเสริมเข้มในวิชาอังกฤษ และสังคมศึกษา
สำหรับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยจะจัดระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค.59 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภาคกลางที่ ม.หอการค้าไทย, ภาคเหนือที่ ม.นเรศวร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ม.ขอนแก่น และภาคใต้ที่ ม.สงขลานครินทร์ โดยถ่ายทอดสดการสอน ตลอดทั้ง 7 วัน ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการใน 77 จังหวัด ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะมีสถาบันการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 800 แห่ง ทั้งนี้ นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการเตรียมความพร้อมกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยฯ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ และ ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.ย.59

@ สวนดุสิตรับ ป.โทการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย.59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2241-7191-5 หรือ

@ มธ.เปิดสอบ TU STAR#4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครสอบ “TU STAR” ครั้งที่ 4/2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้กำลังศึกษาชั้น ม.ปลาย เทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับตรง 14 คณะ 48 หลักสูตร อาทิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นต้น
โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ในครั้งที่ 4 ได้ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ย.59 ที่เว็บไซต์ โดยกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2613-2199, 0-2224-9730 และ 0-2226-4511 (SMART Center) หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ และ

-- advertisement --