-- advertisement --

แสตมป์ที่ระลึก 80 ปีสวนสุนันทา

ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส.เตรียมจัดงานดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ในวันพุธที่ 17 พ.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.สส.

ซึ่งนอกจากการเปิดจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรแล้ว ยังจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การจัดทำแสตมป์ที่ระลึกครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา” และบอกเล่าเรื่องราวความเป็นวังของสวนสุนันทา และการก่อกำเนิดแหล่งศึกษาอันดับ 1 ของราชภัฏ รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม พร้อมรับบริการถ่ายภาพที่ระลึกจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกด้วย

…ที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนฟังเสวนา 80 คนแรก จะได้รับบริการภาพแสตมป์ที่ระลึก 80 ปี สวนสุนันทา ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะบริการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และร่วมเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา ในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย


——————

-- advertisement --