โปรดเกล้าฯแต่งตั้งชยาพร วัฒนศิริอธิการบดีมฟล.

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลวง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.58 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี ลงวันที่ 22 พ.ค.58 นั้น

เนื่องจาก นายวันชัย ศิริชนะ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมลับ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นางชยาพร วัฒนศิริ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าฯแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี