-- advertisement --

ใหม่แกะกล่อง  DPU X : พัฒนาผู้ประกอบการ-บุคลากรยุคดิจิทัล

ธุรกิจการศึกษาโตต่อเนื่อง DPU ผุดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิต”ผู้ประกอบการ-บุคลากรยุคดิจิทัล”รองรับศตวรรษที่ 21

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0-5.0 และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลก ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทุกภาคส่วน และเศรษฐกิจโดยรวมโลก หลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ผนึกธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตร เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียน และการทำงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงได้ก่อตั้งหลักสูตร DPU X: Craft Your Future หรือ สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มีเป้าหมายสร้าง Future Workforce หรือบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมถึงพัฒนา Future Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในยุคที่ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้คอร์สเรียนต่างๆ ภายใต้ DPU X มีความหลากหลายทั้งด้านดิจิทัล ไอที และธุรกิจสตาร์ทอัพ อีกทั้งยังมี DPU X Space ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อรองรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าเป็นสมาชิกของ DPU X อีกด้วย

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี DPU กล่าวว่า DPU X เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยที่ผ่านมาในทุกหลักสูตรปริญญาตรี และวาระการวิจัย จะมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่เรียกว่า DPU Core เพื่อรับประกันว่า บัณฑิตทุกคนที่จบออกไปจะตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษทื่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยเน้นพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ได้แก่

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skills) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical and problem-solving skills) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technological skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills) และทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) เพื่อให้การนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านการทำงานเป็นทีม เช่น เมเคอร์สเปซ (Makerspace) โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working space) และ คอลลาบอเรทิฟ สเปซ (Collaborative space) พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ เช่น Chatbot เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Robot Drone ภาพเสมือน 3 มิติ (AR) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ด้าน ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการหลักสูตร DPU X กล่าวว่า ความจำเป็นในการสร้างบุคลากรที่พร้อมในโลกอนาคตเป็นเรื่องจำเป็น เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีความเสี่ยงที่สุดคือคนที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยน ดังนั้นหากบุคลากรที่เรากำลังสร้างและสอนอยู่ ไม่ได้รับการติดอาวุธ และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับอนาคต จะกลายเป็นความเสี่ยงของพวกเขาขึ้นมาทันที และเป็นความเสี่ยงสูงในระดับประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ DPU X ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแง่มุมต่างๆ ผ่านหลักสูตรหลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และงานวิจัยด้าน Future Workforce ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร DPU X สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร.0-2954-8630

-- advertisement --