-- advertisement --

ไทยคว้า 1 ทอง 3 เงิน เคมีโอลิมปิกที่เช็ก

นักเรียนไทยคว้าชัยเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐเช็ก

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 วันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้

เหรียญทอง โดย นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน โดย น.ส.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สำหรับนักเรียนคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 คือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 ผู้แทนจากประเทศรัสเซีย อันดับ 3 ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ คะแนนทฤษฎีสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทองจำนวน 35 คน เหรียญเงินจำนวน 65 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 95 เหรียญ และเกียรติคุณประกาศจำนวน 10 รางวัล มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 76 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 300 คน ประเทศร่วมสังเกตการณ์ 6 ประเทศ

-- advertisement --