-- advertisement --

ไฟเขียวตั้งผอ.สถาบัน-วิทยาลัยชุมชน

“สิริกร”ยกเครื่องค่าตอบแทนวิทยากร

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ผอ.วิทยาลัยชุมชน (วชช.) ที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

นายวีระ กวีธีระวัฒน์ เป็น ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผอ.วชช.ระนอง, นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์ ผอ.วชช.อุทัยธานี, นางวรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.วชช.สตูล และนายประยงค์ แก้วประทุม ผอ.วชช.น่าน

หลังจากนี้ จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอขอโปรดเกล้าฯ ต่อไป

“ที่ประชุมยังได้มอบให้ ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไปคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าตอบแทนวิทยากร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน ที่สำคัญจะกำชับให้ทุกวิทยาลัย ลดการจัดกิจกรรมที่เป็นพิธีการ หรือโครงการที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอนลง เพื่อนำงบฯ ที่เจียดไว้เหล่านี้ ไปสนับสนุนส่งเสริมหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ของแต่ละวิทยาลัยฯ รวมถึงคนในชุมชนได้รับประโยชน์ด้วย”ดร.สิริกร กล่าว

-- advertisement --