-- advertisement --

 กศน.สุโขทัย รุกใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code

ส่งเสริมให้กศน.ทุกอำเภอให้ประชาชนเข้าถึงได้ผ่านระบบแอพฯ ไลน์ มุ่งสร้างสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน “วันรักการอ่าน” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ครู กศน. และนักศึกษา กว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ที่พระองค์ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ พระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ อีกทั้งด้านการอ่านเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่านและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ประธานได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ กศน.ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญ ของการรักการอ่านในยุค 4.0 โดยส่งเสริมให้ กศน.ทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทัยใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านQR Code ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก สบายต่อการค้นหา โดยเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineด้วยการสแกน QR Code เพื่อให้บริการประชาชน นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ กศน.สุโขทัย และผู้ที่มาใช้บริการในการสืบค้นสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

-- advertisement --