-- advertisement --

 คนกล้าฝัน ตามรอยเท้าพ่อรร.ไกรในวิทยาคมฯ

นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิด จัดกิจกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน “คนกล้าฝัน” ตามรอยเท้าพ่อ ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมี นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตในอนาคต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยมีวิทยากรจากสมาคมเวิลด์ คราฟ แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.ที่ผ่านมา

-- advertisement --