-- advertisement --

 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ป้องกันไฟป่า

นักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมกันทำแนวกันไฟ เป็นช่องว่างแนวยาวเพื่อป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดไฟป่าหรืออัคคีภัย เนื่องจาก โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟป่า ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีกิจกรรมการป้องกันไฟป่า เป็นประจำทุกปี

-- advertisement --