-- advertisement --

 มจพ.เปิดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำ จบแล้วขึ้นทะเบียนกรมรง.ได้ทันที

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง

สำหรับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.61 โดยมี ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 5,900 บาท เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากๆ และจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเข้าใจหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ผ่านอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4222 สอบถามรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 2616 -7 E-mail : ,

-- advertisement --