-- advertisement --

 มทร.พระนครรับนศ.พิการศึกษาต่อป.ตรี 4 คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยต้องมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางร่างกายที่ช่วยเหลือตนเอง เพื่อศึกษาต่อใน 4 คณะดังนี้ วุฒิ ปวช. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และ วุฒิ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ ยื่นใบสมัครและดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 เม.ย.62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-2665-3777 ต่อ 6303, 6307 และ 6636

-- advertisement --