-- advertisement --

 มทร.พระนครเปิดศูนย์สิ่งทอแฟชั่น

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลวิชาการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุทางด้านสิ่งทอ วิวัฒนาการออกแบบแฟชั่น อีกทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา วิจัย เพิ่มพูนทักษะ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะการออกแบบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตสิ่งทอของไทยให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในศูนย์จะมีห้องสมุดสืบค้นข้อมูลการทอผ้า ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ห้องสมุดวัสดุสิ่งทอหรือห้องจัดแสดงผ้าพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ไว้ถึง 10 ชาติพันธ์ ตัวอย่างผ้าที่ผลิตในอุตสาหกรรม กว่า 300 ชนิด และห้องจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านสิ่งทอ ตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน

ผู้สนใจเข้าชมฟรี เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร สอบถาม 0-2665-3777 ต่อ 3010 หรือ

-- advertisement --