-- advertisement --

 มทร.พระนคร เปิดป.โท.คหกรรมศาสตร์

ออกแบบแฟชั่น-อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร และบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ (Fashion Clothing and Textiles Design) วิชาอาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition)วิชาธุรกิจอาหาร (Foods Business ) และวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Home Economics Business Administration)

ผู้สนใจยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 พฤษภาคม 2562 หรือสมัครด้วยตนเองคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) ทั้งนี้ กำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3888 ต่อ 5235-6 หรือ 5208

-- advertisement --