-- advertisement --

 มทร.ศรีวิชัยต่อยอดแปรรูป  ข้าวเกรียบเห็ดแครงนาไม้ไผ่

คอลัมน์ “ด้วยสมองและสองมือ”

จากน้ำพริกเห็ดแครง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดแครง ผลผลิตของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สู่การต่อยอดตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช” โดย สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ มีอ.สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ได้พัฒนาอาชีพจากความต้องการของชุมชน ในการแปรรูปเห็ด

อ.สุธิกาญจน์ กล่าวว่า สาขาวิชาการตลาดได้ร่วมกับอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ศรีวิชัย บูรณาการนำศาสตร์บริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปอาหาร จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดี ๆ ที่มาจากเห็ดแครง

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่ คือ สามารถผลิตได้ และเสนอแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตและโอกาส มีผศ.ชไมพร เพ็งมาก อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้ชาวบ้านในการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง

ด้วยชุมชนมีการเปิดดอกเห็ดแครงหลายครัวเรือนจนทำให้มีการต่อยอดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนมากขึ้น โดยเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

ขณะที่นายชัยพิพัฒน์ รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนต.บ้านนาไม้ไผ่กล่าวว่า มทร.ศรีวิชัย ได้ลงมาดูแลผลิตภัณฑ์เห็ดแครงไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกเห็ดแครง ข้าวเกรียบเห็ดแครง ซึ่ง ทางอบต.นาไม้ไผ่ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล

ด้านนางพิมลวรรณ์ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเห็ดแครง ชุมชนนาไม้ไผ่ ระบุ กลุ่มได้ผลิตเห็ดแครงตั้งแต่เริ่มต้น จากผลิตก้อนเห็ดแครงและเปิดดอก จากนั้นนำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมี 3 ชนิดคือ น้ำพริกเผาเห็ดแครงบรรจุขวด และต่อยอดพัฒนามาเป็นน้ำพริกเห็ดแครงกรอบ และน้องใหม่ล่าสุดคือ “ข้าวเกรียบเห็ดแครง” โดยช่องทางการตลาดตอนนี้ในส่วนของข้าวเกรียบจะไปได้ดีสุด จะส่งที่โรงเรียนทุ่งสงอาทิตย์ละ 250 ห่อ อนาคตจะส่งที่ห้างสหไทย

หากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.สุธิกาญจน์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 089 – 822-4140

-- advertisement --