-- advertisement --

 มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – 5 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ทั้ง 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ตามสาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 6 รอบ

รอบที่ 1 – 3 รับสมัครระบบโควตาวิชาการ/กีฬาและความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 ต.ค.-16 พ.ย.61 พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธ.ค.61 และรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.62 รอบที่ 4 – 6 รับตรงทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 – 29 เม.ย.62 เพิ่มเติม 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 19 พ.ค.62 และเพิ่มเติม 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย.62 และรับสมัครในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio สมัครผ่านเว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.thระหว่างวันที่ 1 – 15 ธ.ค.61 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงินพร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบถ้วนตามประกาศกำหนด โดยจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษา ภาคสมทบ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.62 นักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.62

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร .0-3570-9101 ต่อ 3801 หรืองานประชาสัมพันธ์ โทร.0-3570-9101 ต่อ 9 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โทร.0 -3570-9101-3 ต่อ 3801ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โทร.0-3532-4179 / 0-3525-2392 ต่อ 133,144 ศูนย์นนทบุรี โทร.0-2526 -6467ศูนย์สุพรรณบุรี โทร.0-3543- 4017 / 0-3543 -4004 ต่อ 120

-- advertisement --