-- advertisement --

 มทร.เปิดรับตรงต่อปวช.กว่า 180 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวะ หมดเขต 18 มี.ค.นี้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นต้นกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 185 ที่นั่ง ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –18 มี.ค.62 สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร 0-2665- 3777ต่อ6105 – 6408 หรือ

-- advertisement --