-- advertisement --

 มฟล.จับมือ ม.โอเรกอน พัฒนาคุณภาพผลิตหมอ-หมอฟัน

เมื่อเร็วๆ นี้ Dr.Sharon Anderson รองอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้แทนจาก Oregon Health & Science University สหรัฐอเมริกา (OHSU) ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี โดยได้หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะโครงการวิจัยด้านการแพทย์ชุมชน การพัฒนาคณาจารย์ การประชุมทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มฟล.และ OHSU จะช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั้งการสอนและการวิจัย หลักสูตรที่ได้มาตรฐานและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์พัฒนามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การหารือครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ OHSU ในการทำงานอย่างใกล้ชิดด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในภูมิภาคนี้

-- advertisement --