-- advertisement --

 มฟล.ทำจม.เปิดผนึกถึงนายกฯยื่น 6 ข้อแก้วิกฤติหมอกควันภาคเหนือ/จี้ยกระดับวาระอาเซียน

ยื่นข้อสรุปที่ได้จากวงเสวนารับฟังเสียงจากทุกฝ่าย จี้รัฐบาลยกระดับเป็นวาระอาเซียน ตั้งหน่วยประสานงานแก้ปัญหาถาวร ตั้งเครือข่ายท้องถิ่น ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ต้องเผยแพร่ข้อมูลจริง เปิดช่องทางให้ผู้รับผลกระทบรับบริการตรวจสุขภาพ-รักษาฟรี ขณะมฟล.ประกาศตั้งศูนย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าทั้งระดับประเทศและภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มีใจความว่า ตามที่ มฟล.ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วนั้น มฟล.ได้ดำเนินการจัดเสวนา “MFU Voice for Clean Air” เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ด้านความมั่นคง ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ ในหลายมิติ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 จึงขอเสนอข้อสรุปที่ได้จากการเสวนา ดังนี้

1. ให้ยกระดับความสำคัญของปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นปัญหาของอาเซียน และขอให้บรรจุเป็นวาระสำคัญของการประชุมอาเซียนเพื่อหาข้อยุติในการแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม พร้อมจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการเกิดไฟป่าและการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับอาเซียน (Regional Network Smog Free)

2. เห็นสมควรจัดตั้งหน่วยประสานงานการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างถาวร เพื่อการแก้ไขอย่างฉับพลันและยั่งยืน

3. ให้ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจัดตั้งเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้นำชุมชนและองค์กรทุกระดับ เพื่อเฝ้าติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการ

4. เมื่อเกิดสถานการณ์สถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในประเทศไทย รัฐบาลควรพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติทางอากาศ พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขอย่างฉับพลัน

5. เมื่อเกิดสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ให้รัฐบาลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ ทั้งในด้านการแก้ปัญหา การป้องกัน การเยียวยา และให้การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

6. เมื่อเกิดสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เป็นนโยบายของสถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง เปิดช่องทางพิเศษให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับบริการการตรวจ-รักษาฟรี

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบังเกิดผลในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษา วิจัย และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทั้งในด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งทำหน้าที่ประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

-- advertisement --