-- advertisement --

 มฟล.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระราชาธิบดีจิกมี

ขอพระราชทานถวายสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวภูฎานโดยยึดหลักความสุข ทั้งทรงพัฒนาประเทศให้เจริญควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตัวตนของชาติ ทั้งทรงส่งเสริมได้ให้ศึกษาเรียนรู้ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำความรู้พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ มฟล.ยังอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เคมีประยุกต์ ให้ ศ.ยอดหทัย เทพธรานนท์

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งว่า ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพื่อยกย่องในพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการและเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นสุข ทรงมีแนวทางพัฒนาประเทศที่ให้ความสำคัญกับความสุขมวลรวมประชาชาติ ทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพบ้านเมืองโดยรักษาความเป็นตัวตนแห่งชนชาติไว้ได้

ทั้งทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติ ทรงมีนโยบายส่งเสริมความเป็นมิตรกับนานาประเทศทั้งประเทศใกล้เคียง และประเทศในภูมิภาคอื่น ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ทรงส่งเสริมให้นักศึกษาชาวภูฏานได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ให้แด่ ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นนักเคมีอินทรีย์ที่ทำวิจัยค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพและด้านอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นผู้ทำคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการวิทยาศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นผู้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทรัพยากรชีวภาพและได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากร่วมกับนักวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในเรื่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราที่ก่อโรคในแมลง ทั้งยังได้รับการยอมรับในวงวิชาการว่าผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจำนวนมากในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูลนานาชาติ

-- advertisement --