-- advertisement --

 มฟล. ร่วมเวทีอธิการโลกถกแนวโน้มอุดมศึกษา

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมรองอธิการบดี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ร่วมงาน University Consortium of 21 Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีอธิการบดีและรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมอภิปรายใน 3 ประเด็นหลักคือ การศึกษาที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ-ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม, แนวโน้มอุดมศึกษา:การเปลี่ยนแปลงและความเป็นนานาชาติ และการสร้างมหาวิทยาลัยระดับโลก :การรับรู้และเข้าใจ

อธิการบดี มฟล.ได้อภิปรายประเด็นแนวโน้มอุดมศึกษาว่า ปัจจุบันดิจิตอลมีบทบาทมาก สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ทั้งนโยบาย การบริหาร การเรียนการสอนการวิจัย เพื่อประโยชน์นักศึกษา สังคม ภูมิภาคและพลเมืองโลก แต่ความเจริญทางเทคโนโลยีดิจิตอลที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาถูกเอาเปรียบ บทบาทมหาวิทยาลัยคือทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เป้าหมายสำคัญคือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อสันติภาพ ความอยู่ดีกินดี

-- advertisement --