-- advertisement --

 มมสมอบรางวัลสิงหราชให้ราชาลูกทุ่งหมอลำ  พรศักดิ์ ส่องแสง

ผู้มีผลงานสร้างสรรค์สาขาศิลปะการแสดง เชิดชูเกียรติวันครบรอบก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ยกย่องศิลปินสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม, ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ทั้งศิษย์เก่าดีเด่น

ผศ.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กล่าวว่า วันที่ 28 ม.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ได้ผ่านความท้ายทายในหลายรูปแบบ และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้สมกับปรัชญาที่ว่า “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย ยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การสร้างเครือข่าย ตลอดจนรักษาประเพณีอันดีงามของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ “สิงหราชครั้งที่ 8” 3 รางวัล ได้แก่ นายศุกสันติ สมครุฑ สาขาทัศนศิลป์ นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน (พรศักดิ์ ส่องแสง) สาขาศิลปะการแสดง, นายสยมภู เกียรติสยมภู สาขาศาสนาและประเพณี

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม 2 รางวัลได้แก่ พระครูสุตสารพิมล (หลวงพ่อพระมหาพิมพาธัมทินโน), พระครูสังฆรักษ์คุณ ศิริสำราญ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 5 รางวัลได้แก่ ดร.ปณต สุสุวรรณ, ดร.ปราณี รัตนธรรม, ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ,ดร.ควันเทียน วงศ์จันทรา และ พระสุวิจักขณ์ กุลยศชยังกูร

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 26 ทุน และชมการแสดงเสน่ห์ภูษาตักสิลานคร เป็นการเดินแบบวิวัฒนาการผ้าพื้นเมือง ตั้งแต่กรรมวิธีการเลี้ยงหม่อนปลูกไหม จนกลายมาเป็นผ้าเป็นผืนและรูปทรงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

-- advertisement --