-- advertisement --

 มมส จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (สัญจร) ครั้งที่ 64

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ณ หอศิลป์จำปาศรี ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหลัก และได้จัดในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับครั้งนี้ มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด 135คน รวมผลงานทั้งสิ้น187ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น54ราย และมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินชั้นเยี่ยม” 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง และเหรียญเงิน 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) (THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART) เข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ตั้งแต่วันนี้-29 ม.ค.62

-- advertisement --