-- advertisement --

 มมส ร่วมแห่ข้าวพันก้อนงานบุญผะเหวดสืบสานประเพณีอีสาน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 เวลา 04.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน4)ประจำปี 2562 พร้อมรับฟังเทศน์สังกาสและเทศน์คาถาพันบาลี 1,000 พระคาถา โดยพระวิทยากร พระอาจารย์อุดล อัครธรรมโม (วัดป่าร่องคำ) พระสุเมธ สุเมโธ (วัดชัยชุมพล) และพระศุภฤกษ์ สุภกิจโจ (วัดกู่ประภาชัย)

ทั้งนี้ พิธีแห่ข้าวพันก้อน เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ 1,000 พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง13กัณฑ์ ภายในวันเดียว, การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น, การจัดทำมณฑลปะรำพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และถวายข้าว 1,000 ก้อน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา นับเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่งดงามและมีพิธีกรรมครบถ้วนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ภายใต้ชื่องาน “แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” ระหว่างวันที่ 26 -27 มี.ค.62

-- advertisement --