-- advertisement --

 มรภ.สงขลาพัฒนาห้องสมุดรร.ตชด.สนองพระราชดำริ

อ.เสรี ชะนะ รองผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ได้นำคณะลงพื้นที่จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านหินจอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. ตามพระราโชบาย ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการศึกษาของโรงเรียนตชด.ในพื้นที่ต่างๆ

อ.เสรีกล่าวว่า ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เป็นที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการฯ จึงมีแนวคิดจัดห้องห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า และเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนให้กับเยาวชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นว่าการจะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้า และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องได้นั้น จำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

-- advertisement --