-- advertisement --

 มรภ.สงขลาพัฒนา8หลักสูตรคิดนอกกรอบมุ่งเป็นเลิศ

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการสัมมนาจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เพื่อรับฟังการนำเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 8หลักสูตร ได้แก่ โรงแรมและการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ SMEs, ยกระดับการศึกษาครุศาสตร์ (ครูพรีเมียม ทุกหลักสูตร), Food Industry and Technology, Smart Farming ด้านประมง (ประมง 3 น้ำ), สุขภาพ, การพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม, การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ศิลปะและวัฒนธรรม (พื้นบ้าน) และผลักดันกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเสนอขออนุมัติจากครม.

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ได้ดำเนินตามนโยบายก.ศึกษาธิการด้วยการแปลงนโยบายด้านอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยเป็นModelหนึ่งในมหาวิทยาลัยนำร่องของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก38แห่ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (Dream Team)ที่เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนนโยบาย มีหน้าที่คิดนอกกรอบอย่างไม่มีลิมิตในการออกแบบหลักสูตร

-- advertisement --