-- advertisement --

 มรภ.สงขลา-ทม.เขารูปช้าง-กศน. เปิด5หลักสูตรสร้างสุขผู้สูงวัย

ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ คณะศิลปกรรมฯ จัดเต็มหลักสูตรอบรมทางนาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทย ทั้งโนราบิก ละคร ดนตรีไทย อังกะลุง และรำกลองยาว

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ร่วมกับนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ และ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ กศน. จ.สงขลา โดยร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี

อ.รัชยา วีรการณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลากล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จากจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โนราบิก วิทยากรโดย อ.รวิสรา ศรีชัย ละครเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งมีตนเป็นวิทยากร และ หลักสูตรดนตรีไทย วิทยากรโดย อ.บรรเทิง สิทธิแพทย์

ส่วนในการดำเนินงานปีที่สองจะมีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คืออังกะลุงกับรำกลองยาว รวมเป็น5หลักสูตร ซึ่งคณะฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กับโปรแกรมวิชาดนตรีไทย เข้ามาเป็นผู้ช่วยสอน เพื่อนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วย

-- advertisement --