-- advertisement --

 มรส.จัดค่ายอัจฉริยะวิทย์ เสริมทักษะเด็กGiftedท้องถิ่น

อบรมพัฒนาเสริมศักยภาพ นร.ห้องเรียนพิเศษ ชั้นม.4, ม.6 จากรร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆ เพื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ระหว่าง 2-3 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การที่นักเรียนห้องเรียนพิเศษGifted ร่วมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตนเอง

ทั้งนี้ เพราะนักเรียน Gifted เป็นความหวังของชาติ เป็นเด็กมีพรสวรรค์ มีความสามารถทางการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม มีทักษะแก้ปัญหา ทักษะสื่อสาร ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งมรส.มีความพร้อมด้านเครื่องมือ-องค์ความรู้ช่วยพัฒนาเด็กGiftedในท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

น.ส.ศิริพร ทวีโรจนการ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 จากโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. แสง และ3. การทดสอบสมบัติสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาวิทยากรในการอบรม

-- advertisement --