-- advertisement --

 มรส.จับมือการยางฯวิจัยนวัตกรรมช่วยชาวสวนยาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางเกษตร ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการมรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการบริการวิชาการในท้องถิ่น โดยต่อยอดองค์ความรู้ของนักวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ มรส. ซึ่งได้ร่วมกับผอ.สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบสร้างนวัตกรรม การออกแบบเพื่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

-- advertisement --