-- advertisement --

 มรส.ผนึก จ.สุราษฎร์พัฒนาท้องถิ่นสนองพระราโชบาย ร.10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ประชุมร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนโครงการตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงานองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส.กล่าวว่า มรส. โดยคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลชารนบดินทรเทพยวรางกูร ด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและกําหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของจ.สุราษฎร์ธานี ให้ตรงประเด็นตามพระประสงค์

ทั้งนี้ ได้บูรณาการการทํางานร่วมกับจ.สุราษฎร์ธานี โดยลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับฟัง ประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านห้วยเสียด ต.ดอนสัก อํ.ดอนสัก บ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย และบ้านคลองเรือ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้ร่วมกับมรส.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วางแผนและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของจ.สุราษฎร์ธานี กับมรส. ให้ตรงประเด็นตามพระประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบ โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและราชการในภาพรวมต่อไป

-- advertisement --