-- advertisement --

 มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันเยือน มฟล.

ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน (University of Wisconsin-Madison : UW-Madison) จากสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกับสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชานวัตกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มฟล.กับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจุลชีววิทยา เข้ามาเรียนที่ มฟล. ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษา มฟล. ร่วมเรียนด้วยตั้งแต่ปี 60 เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ขยายประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรม ทำความเข้าใจร่วมกันโดยการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ในวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

-- advertisement --