-- advertisement --

 ม.ขอนแก่น จับมือ  เคอรี่ฯ เปิดมุมมองนศ.ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ ทั้งด้านการวิจัยการบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บริษัทเคอรี่ฯ ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศไทยได้ให้เกียรติกับม.ขอนแก่น ในการร่วมเปิดโอกาสแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจโลจิสติกส์ให้นักศึกษาผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษา จะเป็นการเปิดมุมมองและแนวคิดให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองพร้อมทั้งยังช่วยพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีม.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาคือการทำอย่างไรให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการทั้งในรูปของวิสาหกิจที่เป็นexperiential learning ในระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบใหญ่ของบริษัท เคอรี่ฯ จากการบริการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมของประชาชน จึงถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นเกียรติของม.ขอนแก่นในความร่วมมือทั้งการพัฒนาระบบวิจัยและการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เป็นโอกาสทั้งแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของเราที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความก้าวหน้าเป็นที่ถูกใจผู้รับบริการต่อไป

ด้านนาย ศักดิ์ชัย เตียวศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทเคอรี่ฯกล่าวว่า บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง จึงเห็นว่าต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา ทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานมาตรฐานระบบการศึกษาอันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเข้าใจกระบวนการทำงานได้อย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพตนจนประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

-- advertisement --