-- advertisement --

 ม.วลัยลักษณ์แจก 400 ทุนเรียนฟรี ป.ตรี

หนุนเด็กเก่งแต่จนได้มีโอกาสศึกษาในหลากหลายสาขา-ความสามารถ ทั้งยังมีอีกสารพัดทุน

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือและมอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพแต่ขาดทุนทรัพย์ จึงจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กว่า 400 ทุน แบ่งเป็นทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ได้แก่ 1)โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ทุนเก่ง ดี มีสุข) ครอบคลุมทุกหลักสูตร 110 ทุน 2)โครงการเด็กดี มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) 239 ทุน 3)โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนสอวน.) 44 ทุน

4)โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา 42 ทุน 5)โครงการ Smart Farmer สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 30 ทุน 6)โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25 ทุน 7)โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ทุน 8)หลักสูตรนานาชาติ รับตรง Fast Track 100 ทุน

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนช่วยนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนผลการเรียนดีเด่น ทุนนักกีฬา ทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ดูรายละเอียดที่ และ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 มี.ค.62 สอบถาม075-673-101–12

-- advertisement --