-- advertisement --

 ม.ศรีปทุมสุดปลื้ม นศ.กวาดกว่า 500 รางวัลระดับชาติ-นานาชาติ จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัลเกียรติยศ

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาท นักศึกษา SPU ที่เข้ารับรางวัล

ทั้งนี้ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบรางวัลเกียรติยศ 538 รางวัล แก่นักศึกษาSPUที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการในระดับชาติ – นานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่

ผศ.ดร.จรรยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และมีคุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากมหาวิทยาลัยให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่สังคมของการทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU ในฐานะประธานดำเนินงาน กล่าวว่า โครงการ“รางวัลเกียรติยศ”นี้ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละปีการศึกษา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศในด้านต่างๆ โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานชื่อเสียงทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงทั้งระดับชาติ ระดับนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย คณะ และความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาอีกด้วย

-- advertisement --