-- advertisement --

 รร.สรรพวิทยาคม คว้าโล่เกียรติยศ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยมระดับประเทศ

นักเรียนในสังกัดสพม.38 ด้วยผลงาน “จิตอาสาลดปัญหาขยะ” ในงานมหกรรมความดีระดับชาติ

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับโล่เกียรติยศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ในงานมหกรรมความดีระดับชาติ “รวมพลัง 13 ปี เยาวชนไทย ทำดี 2 แผ่นดิน” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอ “โครงงานจิตอาสาลดปัญหาขยะ”ประกอบด้วย

1.นางสาวปาณิศรา วงษ์มาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เด็กหญิงเกวลี ปัญโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เด็กหญิงวรนิชชา จันทะคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำหรับครูที่ปรึกษา คือ ครูวินัย หาญพรม และครูศุภลักษณ์ คำลือ และมีพระอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ พระมหาดร.ธีรวัฒน์ ธีระวัฒนเมที ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

-- advertisement --