-- advertisement --

 ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือสีฟ้า รับนศ.ฝึกสหกิจฯ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับคุณภูเบศร์ อยู่ญาติมาก ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบริษัทห้องอาหารสีฟ้า จำกัด พร้อมคณะ ในการเจรจาความร่วมมือเรื่องการจัดหานักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าฝึกสหกิจศึกษาและทำงาน รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาอื่น ๆ ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) เมื่อเร็วๆ นี้

-- advertisement --