-- advertisement --

 สดร.คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นด้านวิจัย-พัฒนาดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ประเภทสถาบัน ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศไทย สะท้อนศักยภาพองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง สนับสนุนการศึกษา งานบริการวิชาการ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรดาราศาสตร์ชั้นนำ พร้อมเดินหน้าใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสดร. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ สดร. ดำเนินการตามพันธกิจการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศ มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในหลายด้านทั้งการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับมาตรฐานโลก การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์สู่สังคมไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกคน จนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ไม่เพียงแค่ในเมืองไทยเท่านั้น เรายังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากผลงานการเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายโครงการ

“ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว สดร. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและพันธกิจต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับ และเกิดผลดีกับการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน สรรค์สร้างคนเก่งในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค แม้กระทั่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ สดร.”

-- advertisement --