-- advertisement --

 สดร.มุ่งปั้นนักดาราศาสตร์มอบกล้องดูดาวให้รร.

สานต่อโครงการหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ครูวิจัย-ยุววิจัยไทยผลิตงานวิจัยดาราศาสตร์สู่เวทีโลก จำกัดเพียง 50 แห่งเท่านั้น เปิดรับสมัครถึง 25 ม.ค.นี้ ประกาศผล 29 ม.ค.62

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หน.งานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สดร.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชน หนึ่งในนั้นคือ “โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ดำเนินการในปี 58-61 มอบกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนทั่วประเทศ 360 โรงเรียน จาก 76 จังหวัด ผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ โรงเรียนได้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์

ทั้งนี้ ในปี 62 สดร.ได้ต่อยอดโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์ โดยมุ่งเน้นให้นำไปใช้สำหรับศึกษาและผลิตโครงงานดาราศาสตร์ เกิดเป็นโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สนับสนุนกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์แก่โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ที่สำคัญต้องการกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพการทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำมาสู่องค์ความรู้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดสมัครได้ที่ รับเพียง 50 โรงเรียนเท่านั้น หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 25 ม.ค.62 ประกาศผลคัดเลือกภายในวันที่ 29 ม.ค.62 สอบถามโทร.053-121268-9 ต่อ 305 หรือ 088-252-4424 (คุณคมสันต์)

-- advertisement --