-- advertisement --

 สพฐ.ปลื้ม คะแนน O-NET ป.6 ทั่วประเทศปีนี้ เพิ่มขึ้นทุกวิชา

เชื่อได้ครูช่วยส่งเสริมนักเรียน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทอย่างหนัก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือO-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา2561 สอบใน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในส่วนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบกับคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2560 จำแนกดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ ปี2561 อยู่ที่ 41.14 คะแนน เพิ่มขึ้นที่ 3.21 คะแนน จากปี 2560 อยู่ที่ 37.93 คะแนน

ทั้งนี้ เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระฯ พบว่า ภาษาไทย ปี 2561อยู่ที่ 54.61 คะแนน เพิ่มขึ้น 9.32 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 45.29คะแนน คณิตศาสตร์ ปี 2561 อยู่ที่ 35.65 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.1 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 35.55 คะแนน วิทยาศาสตร์ ปี 2561 อยู่ที่ 38.83 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.7 คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 38.13 คะแนน และภาษาอังกฤษ ปี 2561 อยู่ที่ 35.47 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.74คะแนนจากปี 2560 อยู่ที่ 32.73 คะแนน

ดร.บุญรักษ์กลาวว่า ปัจจัยที่ทำให้ คะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น น่าจะมาจาก 1. คุณครูทุกท่านได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนัก แม้ในถิ่นทุรกันดารและในโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น 2. ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งทีมบริหารโรงเรียน ทีมบริหารเขตพื้นที่และทีมบริหารส่วนกลาง สพฐ.
3. นโยบายลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน (จนท.ธุรการ) 4. การพัฒนาครูด้วยคูปองครู 270,000 คน 5. การได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ (New DLTV) 6. การปรับการสอนเป็น Active Learning ของครู 7. การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 8. การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ PLC แก้ปัญหานักเรียน 9. การลงพื้นที่ของ ผอ.สพท. 10. การอบรมพัฒนาครู Boot Camp 17,000 คน 11.ขอบคุณภาคเอกชน ได้แก่ โครงการ CONNEXT ED โครงการ Partnership School และทุกกิจกรรมที่ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส

12. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13. ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14. เครือข่ายครูทางวิชาการทุกเครือข่าย 15. การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานInternet ความเร็วสูงทุกโรงเรียน 16.การบริการทบทวนบทเรียนและเสริมทักษะในการทำข้อสอบจากติวฟรีดอทคอม 17. การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนอาชีพ ตลอดจนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้

-- advertisement --