-- advertisement --

 สพป.สุโขทัยเขต 2บริการให้ยืมถุงผ้า-โนพลาสติก-ลดมลพิษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าใส่ของ โดยมีบริการให้ยืม การใช้กล่องพลาสติกใส่อาหาร แทนใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และการประยุกต์ใช้หลักการ 3 Rs ในการจัดการขยะ โดยประกาศเป็นมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษที่ส่งผลต่อร่างกาย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานตลอดจนชุมชนต่าง ๆ.

-- advertisement --