-- advertisement --

 สพม.38 เปิดค่ายเด็กไทยใจธรรมะ

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “เด็กไทย ใจธรรมะ” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม โดยมีนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผอ.โรงเรียนกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

นายวรินทร์กล่าวว่า เยาวชนกำลังจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจ นักเรียนมีโอกาสฝึกการทำทาน การรักษาศีล และการฝึกสมาธิเบื้องต้น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งสามารถทำให้ผู้อบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพทางกายและทางใจได้อย่างดี โดยนักเรียนสามารถนำหลักธรรมต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างได้

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 150 คน จัดระหว่าง วันที่ 9-11 ม.ค.62 ณ วัดใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

-- advertisement --